NTN Bearing

Contact Now

NTN 6203lhx3 Take Up Unit Bearings

6.25 in 0.71 in
0.110 mm 86600 lb

NTN 6203lua Take Up Unit Bearings

5.12 in 2000 rpm
4.41 in 2.60 in

20,000 mm x 47,000 mm x 14,000 mm NTN 6204lu Take Up Unit Bearings

5,35 kN 0,0088 Kg
BHTM912-1 9 mm

NTN sc8a37lhi Take Up Unit Bearings

140 mm 42.9 mm
95 mm 21 mm

NTN 6203lh Take Up Unit Bearings

12.5 kN 7316577712523
NK 47/30 47 mm

25,000 mm x 52,000 mm x 15,000 mm NTN 6205lu Take Up Unit Bearings

35 GE20N
25,000 mm x 52,000 mm x 15,000 mm 16

NTN 6203lh Take Up Unit Bearings

16 mm 0,3 mm
6 30 mm

17 mm x 40 mm x 12 mm NTN 6203 Take Up Unit Bearings

1.2188 in 0.03 in
8930 lbf 45289

NTN 6203lax30 Take Up Unit Bearings

KOYO 18
21.7 kN NQ18/20